Allmänt om Bostadsrättsföreningen Tärnan nr 2

 

Föreningen
Föreningen bildades den 1 december 1956. Den består av 42 bostadsrätter.
 

Styrelsen
Föreningen leds av en styrelse. Styrelsemedlemmar väljs vid föreningsstämman, som normalt hålls i maj varje år.
 

Byggnaderna
På fastigheten finns sex stycken huskroppar med lägenheter, två varmgaragebyggnader, två carportbyggnader och en förrådsbyggnad. Det finns bastu, och torkrum, cykelförråd, trädgårdsförråd och ett miljörum i ena garagebyggnaden.
 

Sophantering
Vi sorterar vårt avfall. Vi har, utöver kärl för brännbart hushållsavfall och bruna kärl för bioavfall, ett miljörum för sortering av förpackningsmaterial.
Container för trädgårdsavfall och grovsopor tas hem cirka fyra gånger per år, uppställning av container sker vid hus D (norra gaveln). När container kommer att finnas uppställd meddelas i början av året genom utskick och anslag på sophusets dörr.
För mer information om sophantering se avsnittet om sophantering.
 

Fastighetsskötsel
Större delen av markskötseln är idag inköpt från underentreprenörer, det vill säga sommar och vinterunderhåll. Återstående arbeten utförs av medlemmarna på arbetsdagar.
 

Arbetsdagar
Årligen utför medlemmarna diverse underhållsarbete på husen och gemensam gårdsmark, under två arbetsdagar, en på våren och en på hösten.