Radon

Sammanfattning av åtgärder samt mätresultat.

Byggradon
Radhuslängorna har ytterväggar och innerväggar av lättbetongblock (Ytong), detta byggmaterial avger radongas. Ventilation av lägenheterna sker med självdragsventilation.
 

Åtgärder mot byggradon är ökad luftcirkulation i lägenheten.
 

Markradon
Enligt kommunens miljökarta ligger Töjnan i ett radonområde. Föreningens hus ligger i östra kanten av detta område. Markradon går normalt ej genom betongplatta.
 

Gränsvärden
Från 1994 gäller följande gränsvärden:
Nybyggnad 200 Bq/m3.
Äldre byggnad 400 Bq/m3.
(Bq/m3 - Antal radondöttrar per kubikmeter luft)
Från 2020 gäller följande gränsvärden:
Alla bostäder 200 Bq/m3.
 

Kontrollmätning under 1981 - 1991
Sedan faran med byggradon började uppmärksammas har mätningar utförts i nio lägenheter under åren 1981 - 1991. Mätresultaten understeg då gällande gränsvärden.
 

Kontrollmätning och åtgärder 1995 - 1996
Vid kontroll mätning av nio lägenheter under 1995, konstaterades att tre hade mer än 400 Bq/m3.
Föreningen förbättrade ventilationen av lägenheterna under 1996, befintliga ventiler rensades och ny monterades (två tilluft- och en frånluftsventil).
Den följande kontrollmätningen visade en minskning med i medeltal 60 Bq/m3.
 

Kontrollmätning och åtgärder 1997 - 2000
Vid tidigare kontrollmätning erhölls oväntat högt mätvärde för en gavellägenhet. Med hjälp av kommunen konstaterades att markradon kom in i lägenheten genom ansluten kulvert (där värme- och varmvattenrör kommer in i huset). Saneringsföretaget KIAB anlitades och mätning utfördes i de lägenheter som är anslutna till en kulvert. I sex av lägenheterna överskreds gränsvärdet som mest med upp till 1100 Bq/m3. Efter några års experimenterande monterades år 2000 en radonsug direkt i en kulvert. Mätvärdet minskade från 710 till 100 Bq/m3. Radonsugar monterades därefter in i övriga kulvertar med ett bra resultat.
 

Radonmätning 2001-2002
Långtidsmätning, under tre månader, har utförts i samtliga lägenheter. Resultatet varierar, liksom vid tidigare långtidsmätningar och orsak kan vara levnadsvanor som vädring och dylikt.
 

Radonmätning 2003-2005
I vissa lägenheter har det under tre månader utförts långtidsmätning.
 

Radon och ventilationsåtgärder 2008
Samtliga lägenheter har kontrollerats beträffande till- och frånluftsventiler. Ventilation har förbättrats t ex genom att kallrasskydd i badrum och/eller köksfläkt demonterats. Obligatorisk ventilationskontroll har utförts (OVK), rapporten visar på brister i luftflöden för tilluft. Byte och nymontering av fönsterventiler på bottenvåning och montering av ny tilluftsventil i sovrummets yttervägg på övervåning är planerat att genomföras i samtliga lägenheter under 2009.
 

Radonmätning jan-mars 2009
Lägenheterna D23 och D24, adress Bagarbyv, 13D resp 13E, har fått ny fönsterventil på bottenvåning och 2st nya fönsterventiler och montering av ny tilluftsventil i sovrummets yttervägg på övervåning samt fått en fläkt monterad i frånluftskanaler (ej köksfläkt) som går konstant. Detta har förbättrat ventilationen men inte påverkat Radonvärdet som är oförändrat för dessa lägenheter. Fläkt i frånluftskanaler har stängts av. Lägenhet D24 som har radonvärden överstigande 550 Bq/m³ luft har istället fått en kombinerad radonsug och luftvärmeväxlare installerad. Denna installation avluftar utrymmet under sulan dessutom så förbättras ventilationen i lägenheten samtidigt som radonet evakueras. Den följande kontrollmätningen visade en minskning till 130 Bq/m3 på nedre plan och 170 Bq/m3 på övre plan.
 

I samtliga lägenheter utom två ligger mätresultatet under gällande gränsvärde.
 

Sammanställning av mätresultat till och med 2005
Mätvärde i intervall
0 - 200 Bq/m3 19 Lägenheter
200 - 300 Bq/m3 8 Lägenheter
300 - 400 Bq/m3 13 Lägenheter
400 - Bq/m3 2 Lägenheter
 

Medelvärde i hus:
Hus A 253 Bq/m3
Hus B 239 Bq/m3 (utom en lägenhet)
Hus C 290 Bq/m3
Hus D 241 Bq/m3 (utom en lägenhet)
Hus E 210 Bq/m3
Hus F 217 Bq/m3
 

Högsta värde som uppmätts i lägenhet är 1100 Bq/m3, år 1998 (gavellägenhet vid kulvert). Nuvärde är 150 Bq/m3.
Lägsta värde som uppmättes i lägenhet är 80 Bq/m3, år 1996 (mellanlägenhet). Nuvärde är 170 Bq/m3.
 

Kopia av mätresultat tilldelas respektive lägenhet, se bilaga.
Orginal förvaras i föreningens radonpärm och kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd har ett exemplar.
 

Åtgärder för att ytterligare minska radonhalten
Luftcirkulationen i lägenheten måste fungera. Luften som kommer in måste i motsvarande mängd ut någonstans. I kök och badrum finns de viktiga frånluftskanalerna. Se till att ventiler inte är blockerade. Vädra ofta!

Vid renovering
Bygg inte bort ventiler!
Måla väggarna. Ta bort listen och måla bakom listerna. Foga med mjukfog vid golv och tak. Fog och färg sätter igen porerna i byggmaterialet och radongasen stannar då i väggen vilket är bra.
 

Gränsvärden
Enligt regeringens miljömål ska radonhalten i ned till 200 Bq/m3 senast år 2020 i alla bostäder (även för äldre byggnader). Alla BR har erbjudits åtgärder och vi har nått detta mål i de BR där åtgärder har genomförts. Åtgärderna har varit montering av friskluftsventiler och i vissa fall installation av radonsug.
 

Ohyra

Via föreningens försäkring ansvarar Anticimex för våra eventuella problem med ohyra.
 

Svartmyror
För svartmyror rekomenderar Anticimex så kallade "myrdosor" och sänder dessa kostnadsfritt med post på begäran.
 

Silverfiskar
För silverfiskar rekomenderar Anticimex så kallade "silverfiskdosor" och sänder dessa kostnadsfritt med post på begäran.
 

Anticimex
Tel. 08-19 00 30.
 

Informera gärna styrelsen om problem med ohyra så att erfarenheter med behandlingen kan spridas inom föreningen.