Ordningsregler

Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

Ansvar för ordningen
Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågorna .

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen. Alla är i princip skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har Du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan Du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar!
 

För vem gäller reglerna
Ordningsreglerna gäller inte bara Dig som bostadsrättshavare. Även övriga familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt Dig i lägenheten. Ordningsreglerna gäller också för andrahandshyresgäster.
 

Vad händer om ordningsreglerna inte följs
Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om Du skall få bo kvar. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning. Innan styrelsen kan agera mot den som bryter mot reglerna måste styrelsen alltid först anmana medlemmen att följa reglerna. Först därefter och om medlemmen trots anmaningen inte följer reglerna kan det bli fråga om uppsägning.
 

Har Du frågor
Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Ordningsregler Brf Tärnan 2
 

1. Om allmän aktsamhet
a) Tänk på att vara aktsam om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.
 

b) Om akut skada inträffar i huset tag i första hand kontakt med någon i styrelsen eller fastighetsskötare.
 

2. Om säkerhet
a) Meddela grannar eller styrelsen om Du under en längre tid är borta från bostaden.
 

b) Var försiktig med eld.
 

c) Din lägenhet skall vara utrustad med brandvarnare.
 

3. Om gemensamma kostnader
Iaktta sparsamhet vid varmvattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande i onödan. Var också sparsam med el i föreningens gemensamma utrymmen. Byt kranpackning när vatten står och droppar.
 

Kostnader för vatten och el betalas av alla bostadsrättshavare gemensamt.
 

4. Mattpiskning
För piskning och vädring av mattor, sängkläder mm. finns särskilt anvisade platser.
 

5. Matning av fåglar
Matning av fåglar är inte tillåten inom området om det sker på sådant sätt att även råttor eller andra skadedjur kan ta del fågelmaten.
 

6. Cyklar, mopeder
Cyklar och mopeder får inte placeras så att de hindrar framkomligheten inom området.
 

7. Avfallshantering, el-avfall, kemiska produkter
Se uppdaterad information under fliken Källsortering ovan!

a) Föreningen källsorterar avfallet av hänsyn till miljön. Markerade kärl för olika avfallsprodukter finns placerade i soprummet. Respektera indelningsordningen som framgår av märkning på kärlen.
 

b) Container får endast användas för grovsopor och trädgårdsavfall.
 

c) Enligt lag skall el- och elektronikavfall samlas in särskilt och får därför inte lämnas i grovsoporna. Du ansvarar själv för att transportera sådant avfall till närmaste miljöstation.
 

Vid köp av ny elektronisk utrustning kan du kräva att säljaren hämtar den utrustning som byts ut. Utdrag ur lagtext, "I samband med försäljning av elektriska eller elektroniska produkter är säljaren skyldig att från köparen och utan ersättning ta emot motsvarande mängd uttjänta produkter av samma slag" .
 

8. Förråd
I förrådet får förvaras personliga tillhörigheter endast på avsedd plats. Gångarna skall hållas fria från saker och får inte belamras. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom i förråd.
 

9. Parabolantenn
Det är inte tillåtet att sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn på fasad eller balkongräcke.
 

10. Husdjur
Innehavare av husdjur är skyldig att övervaka att dessa inte stör eller förorenar i huset och inte heller rastas i planteringar eller på barnens lekytor. Plocka upp djurets spillning.
 

11. Störningar
För att alla skall trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar! Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse kan bli uppsagd från lägenheten.
 

Några exempel på vad lagen menar:
 

a) Ljudstörningar är inte tillåtna. Man får inte störa genom att föra oväsen som t ex att tala för högt eller skrika. Man får inte spela högt på musikanläggning eller musikinstrument eller ha TVn på alltför högt.
 

b) Grannarna får inte heller störas av oväsen från uteplatsen och balkongen på grund av besökare till lägenheten.
 

c) Hundar får inte skälla eller yla så att omkringboende störs.
 

Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa från kl 22 på kvällen till kl 7 på morgonen.
 

12. Andrahandsuthyrning
Upplåtelse i andra hand kräver styrelsens samtycke. Begäran om samtycke skall vara skriftlig och skall innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem som skall hyra lägenheten.
 

13. Lägenhetsunderhåll, uteplats m.m.
Bostadsrättshavare ansvarar för att underhålla sin lägenhet.

Du svarar endast för underhåll av husets inre delar. Föreningen svarar för det yttre underhållet. Vad som ingår i lägenheten och som skall underhållas av Dig framgår av föreningens stadgar. Dit räknas normalt golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Om något går sönder är Du skyldig att se till att det repareras.
 

Det är särskilt viktigt att Du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas. En särskild bostadsrättförsäkring kan vara ett bra skydd om olyckan är framme.
Du svarar även för att trädgården runt huset och uteplatsen hålls i god ordning.
 

14. Förändringar i lägenheten
Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, t ex om Du vill ta ner en vägg, dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det också behövas bygganmälan för att få utföra vissa byggnationer i lägenheten. Kontakta alltid styrelsen innan Du sätter igång! Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när Du utför bullerstörande arbete.
 

Även om Din bostadsrätt är en lägenhet med egen ingång och trädgård tillhör både lägenheten och trädgården föreningen. Du har därför inte rätt att göra förändringar av husets yttre eller av trädgården utan att ha tillstånd av styrelsen. Förändringar av staket och andra liknande fasta installationer kräver därför styrelsens samtycke. Du kan annars tvingas att på egen bekostnad ta bort det Du har byggt.
 

15. Bilkörning, parkering
Inom området får trafik bara förekomma i samband med i- och urlastning framför bostad samt till och från parkeringsplats/carport. Tänk på att ej blockera framkomligheten för övriga boende och utryckningsfordon. Parkering är inte tillåten i övrigt inom området.
 

Se upp för lekande barn!
 

16. Om Du tänker flytta
Fråga styrelsen vilka rutiner som gäller vid överlåtelse. Tänk på att den som övertar Din lägenhet också skall godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får äga rum. Tag därför reda på vad som krävs för att få medlemskap. Tillsammans med en ansökan om medlemskap skall även ett exemplar av överlåtelseavtalet lämnas till styrelsen.
Glöm inte att lämna kvar dessa ordningsregler till den som övertar Din lägenhet.
 

**********************

Utöver dessa ordningsregler gäller föreningens stadgar.
 

Dessa ordningsregler har beslutats av styrelsen den 11/11 2002.