Kontaktpersoner

Styrelse

Ordförande:                     Cilla Lundevall 0730-27 31 52

Kassör:                            Christina Holmén 0708-25 16 90

Sekreterare:                    Karin Rapp

Ledamot:                         Sarah Taraneh Shojaei 070-2712351

Ledamot:                         Mehmet Öskaynak 076-0510876

Suppleanter:                     Manisha Mandania


Styrelsens gemensamma e-post: tarnan2@hotmail.com

Hemsida, www.tarnan2.se

Valberedning

Gustav Berggren och Christian Calinescu

Valberedningen arbetar med att ta fram kandidater till styrelsemedlem, suppleant och revisor.

Revisor

Auktoriserad revisor:          KPMG

Revisor suppleant:            Mats Nilsson

Föreningens förvaltare sedan 2018-04

Arcada AB
Franstorpsvägen 15, 172 66 SUNDBYBERG
Kontaktperson: Anders Lindgren
Kontakt via mejl: anders@arcada.se
Mobil: 0709-509118
Hemsida: www.arcada.se

Vice värd

Björn Holm, Mob 070-55 55 725

Vice värd, uppgifter

·         Hjälpa styrelsen med teknisk förvaltning, planera underhåll, hålla åtgärdsprogram uppdaterad, rapportera brister till styrelsen.

·         Hjälpa styrelsen med att planera och genomföra arbetshelger.

·         Hjälpa till med misstänkta fuktskador, tillsammans med någon i styrelsen.

·         Hjälpa till med besiktning av lägenheter, tillsammans med någon i styrelsen.

·         Hjälpa till med planerad fuktmätning av badrum, tillsammans med någon i styrelsen.

·         Hjälpa till att ta in och utvärdera offerter, tillsammans med styrelsen.

·         Hjälpa styrelsen med hantering av nycklar och hålla nyckelförteckning aktuell, för föreningens gemensamma utrymmen inkl garage.

·         Hjälpa styrelsen med att hålla medlemspärm aktuell genom uppdateringar, övervaka att uppdateringar når medlemmar genom papper och hemsida.

·         Ge förslag till styrelsen på innehåll i föreningsmeddelanden, ”Information från Brf Tärnan 2”.

Kontakt vid akuta skador som rör fastighet eller lägenhet

Dagtid till Vice värd/Fastighetsskötare eller styrelsemedlem.

Övrig info

Skulle du låsa dig ute och du inte har en reservnyckel någonstans får du kontakta en låssmed, t.ex. Gerts Lås i Edsberg på telefon 08-35 41 00 eller 070-755 07 27.

Inlåsta verktyg: Utlånas normalt av Vice värd/Fastighetsskötare eller styrelsemedlem.

Fastighetsskötsel och Trädgårdsskötsel

Fastighetsskötsel:              
Björn Holm, Tel 631 07 25, Mob 070-55 55 725

Trädgårdsskötsel:               MK Trädgård AB

Frågor som berör fastigheten och trädgårdsskötsel skall i första hand ställas till styrelsen, dock kan vissa frågor som berör fastigheten ställas direkt till Vice värd/Fastighetsskötare.

Arbetsuppgifter Fastighetsskötaren

·         ­Kontrollera undercentral för normal funktion och läckage, skriva upp och rapportera energiförbrukning, flöden, vattenförbrukning, temperaturer och tryck, 1 gång/vecka.Vid misstänkt fel eller läckage, kontroll och uppföljning enligt ö, k med styrelse.

·         Kontrollera den yttre belysningen, byta lampor, kupor och vid behov säkringar, 1 gång/vecka.

·         Kontrollera belysning i gemensamma utrymmen, byta lampor, lysrör och vid behov säkringar, 1 gång/vecka.

·         I samråd med styrelsen se till att förbrukningsmaterial och reservdelar för fastigheterna enligt separat lista beställs och lagerhålls, 1 gång/mån.

·         Hjälpa till att hålla ordning i källaren, tillsammans med styrelsen, löpande.

·         Kontrollera avfuktaren i torkrum för funktion, tömma vattenbehållaren, 1 gång/vecka.

·         Kontrollera soprum för status (rapportera och ge förslag på åtgärd), 1 gång/vecka.

·         Kontrollera brandsläckare i källare och förråd, beställa underhåll, 1 gång/halvår.

·         Kontrollera, ev byta batterier i brandvarnare och klocka i källare, 1 gång/mån.

·         Kontrollera radonfläktar (4 st), 1 gång/kvartal.

·         Kontrollera råttdosor (6 st) beställa underhåll, 1 gång/kvartal.

·         Åtgärda och reparera enklare brister funna vid kontroller, löpande.

·         Rapportera anmärkningar funna vid kontroller, ge förslag på åtgärd (om detta inte redan åtgärdats), 1 gång/mån.

Arbetsbeskrivning trädgårdsskötsel, snöröjning och städning

Gräsmattor

·         De gräsmattor som skall klippas är numrerade 1-8 och markerade med grön färg enligt bifogad bilaga A.

·         Gräsklippning upp till 16 ggr mellan April och Oktober och enligt ö,k med Vice värd/Fastighetsskötare eller styrelse.

·         Kantklippning vid varannan klippning.

·         Stora skräp som inverkar på klippningen tas om hand, eller Vice värd/Fastighetsskötare eller styrelse underrättas.

·         Lövhantering löpande under hösten eller enligt ö,k med Vice värd/Fastighetsskötare eller styrelse.

Planteringsytor

·         Lövhantering löpande under hösten eller enligt ö,k med Vice värd/Fastighetsskötare eller styrelse.

Asfaltytor

·         Sandsopning, 1 ggr under våren. Senast 5 Maj.

Snöröjning

·         Snöröjning alla dagar dygnet runt när snödjupet överstiger 5 cm.

·         Snöröjning vid drivsnö enligt ö,k med Vice värd/Fastighetsskötare eller styrelse.

·         Insats inklusive halkbekämpning färdigställs senast 8 timmar efter det att snödjupet har överstigits. Dock ej mellan 21:00-06:00, men vid behov röja för framkomlighet tidiga mornar mellan 05:00-07:00.

·         Påfyllning av sandlådor ingår.

Städning

·   Tömma papperskorgar (3st), minst en gång/vecka.

·   Kontrollera och plocka upp skräp runt området, minst en gång/vecka.

·   Hålla trappen ner till källaren snö och skräpfri, halkbekämpa vid behov, minst en gång/vecka.

·   Kontrollera, damma, dammsuga och skura bastu, hobbyrum och torkrum även spola av plastmattorna (vid onormalt smutsiga lokaler underrätta Vice värd/Fastighetsskötare eller styrelse), minst en gång/vecka.

·   Kontrollera ev byta sopsäcken i källaren, minst en gång/vecka.

·   Kontrollera fastighetsförrådet, sopa och dammsuga vid behov, minst en gång/vecka.