Basfakta om lägenhet och fastighet
 

Lägenhet
Lägenheterna är ursprungligen disponerade med 4 rum, kök, 2 hallar, badrum, toalett, och förråd. Bostadsytan är 98 m2 enligt mätregler i svensk standard.
Ursprungsritningar på normallägenhet i vänsterutförande samt i högerutförande.
Avstängningsventiler för vatten finns i en av de två parlägenheterna, i tvättstugan.

Grundavgiften år 1959 för en normallägenhet var 61.400 kr varav 10.433 kr i insats.
 

Fastighet
Lägenheterna är fördelade på sex huskroppar.
Hus A, Bagarbyvägen 17B till 17G, sex lägenheter.
Hus B, Bagarbyvägen 17H till 17O, åtta lägenheter.
Hus C, Töjnavägen 25A till 25F, sex lägenheter.
Hus D, Bagarbyvägen 13B till 13O, tolv lägenheter.
Hus E, Bagarbyvägen 15A till 15D, fyra lägenheter.
Hus F, Bagarbyvägen 15E till 15K, sex lägenheter.
 

Radhuslängorna har bärande ytterväggar av lättbetongblock (Ytong). Lägenhetsskiljande väggar är av betong och är bärande. Innerväggar är av lättbetongelement (Ytong) och är inte bärande. I toaletten i bottenvåningen finns en bärande pelare av betong. Bjälklaget mellan våningsplanen är av betong. Med undantag för norra ändan av huskropp F består husens grundkonstruktion av betongplatta på mark.
Fasadbeklädnaden består av lackerad stålplåt och beklädnadssten av betong (Coloroc). Yttertaket är belagt med betongpannor (Zanda).
 

Husen värms med fjärrvärme via värmeväxlare i föreningens undercentral.
 

Husen har självdragsventilation med tilluft genom ventiler i yttervägg och spaltventil i vissa fönsterbågar samt frånluft genom ventil i kök, grovkök, toalett och badrum till ventilationshuv på yttertaket. I många lägenheter har installerats fläkt i kök och badrum för att förbättra frånluftsflödet.

Lägenhetsnummer mm finns på Arcada Portal: https://arcada.realportal.nu/
enbart tillgänglig för medlemmar.

Gemensamma utrymmen
Hobbyrum, bastu och mangel/torkrum finns i källaren på hus F, ingång på norra gaveln.
Trädgårdsredskap och stegar finns i hobbyrummet.

Förråd
Till varje lägenhet finns ett kallförråd placerat i förrådsbyggnaden bakom hus D. Färg förvaras i undercentralen.
 

Parkering
 

Varmgarage
Garage finns vid den södra vändplanen. De är placerade i anslutning till hus D och hus E. Totalt fem platser.
 

Carport
Carport med eluttag för motorvärmare finns vid den norra vändplanen.
Totalt femton platser.
 

Parkeringsplatser
Parkeringsplatser med eluttag för motorvärmare finns i anslutning till garage vid hus E samt vid carport vid hus F och hus A. Totalt nio platser.