Allmänt om Bostadsrättsföreningen Tärnan nr 2

 

Föreningen
Föreningen bildades den 1 december 1956. Den består av 42 bostadsrätter.
 

Styrelsen
Föreningen leds av en styrelse. Styrelsemedlemmar väljs vid föreningsstämman, mandattiden är på 2 år.
 

Byggnaderna
På fastigheten finns sex stycken huskroppar med lägenheter, två varmgaragebyggnader, två carportbyggnader och en förrådsbyggnad. Det finns bastu, och torkrum i hus F, norra gaveln. Se avsnittet om basfakta om lägenhet och fastighet, avsnitt 2.
 

Sophantering
Vi utför själv en enkel sopsortering. För närvarande har vi två olika typer av sopkärl, gröna kärl för brännbart hushållsavfall och bruna kärl för bioavfall. Sopkärlen finns uppställda i sophus/carport hus F, vid hus D (södra gaveln) och vid hus C. Glasavfall lämnas i särskilda kärl placerade i sophus. Returpapper lämnas i särskilda kärl placerade vid hus F (norra gaveln). Container för trädgårdsavfall och grovsopor tas hem cirka fyra gånger per år, uppställning av container sker vid hus D (norra gaveln). När container kommer att finnas uppställd meddelas i början av året genom utskick och anslag på sophusets dörr.
För mer information om sophantering se avsnittet om sophantering.
 

Fastighetsskötsel
Större delen av markskötseln är idag inköpt från underentreprenörer, det vill säga sommar och vinterunderhåll. Återstående arbeten utförs av fastighetsskötaren och av medlemmarna på arbetsdagar. En översikt finns i avsnitt 6, Kontaktpersoner. Medlemmar kan också beställa och få hjälp med andra jobb, som medlemmen sedan blir debiterad för. Dessa jobb ska i första hand beställas av vice ordförande eller ordförande, dock kan vissa arbeten som berör fastigheten beställas direkt hos fastighetsskötaren.
 

Arbetsdagar
Årligen utför medlemmarna diverse underhållsarbete på husen och gemensam gårdsmark, under två arbetsdagar, en på våren och en på hösten.